เลขที่ประกาศ : 133256

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถรับ-ส่งเอกสาร งานประจำ 15,000 ขึ้นไป

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถรับ-ส่งเอกสาร งานประจำ 15,000 ขึ้นไป

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เราเป็นผู้นำในธุรกิจระบบขนถ่ายสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า 20 ปี ทางด้านวิศวกรรม เครื่องจักรหนัก อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าสำหรับโรงงานอุตสหกรรม ระบบขนถ่ายสินค้าในลานโหลดสินค้าตามคลังสินค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสหกรรมต่างๆ อาทิเช่น บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์ กลุ่มอุตสหกรรมเคมี กลุ่มอุตสหกรรมไฟฟ้า กลุ่มอุตสหกรรมเหล็ก กลุ่มธุรกิจซีเมนต์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สนามบิน เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐ เราให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและงานบริการในทุกขั้นตอน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไปอย่างไม่หยุดหยั่ง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

* พ.ศ 2535
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2535 โดย คุณ องอาจ ปัณฑุยากร และกลุ่มวิศวกรผู้เชี่ยวชาญงานทางด้านเครื่องจักรหนักและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าในโรงงานอุตสหกรรม ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายเครน รอกไฟฟ้า ประตูอุตสาหกรรม และ สะพานปรับระดับ ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสหกรรม

* 2537
ได้รับการแต่งตั้ง จาก STAHL Crane Systems ประเทศเยอรมันนี ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยและสร้างโรงงานเพื่อไว้รองรับการผลิตชินส่วนเครน โดยมีพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร

* 2542
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นโดยมีวัตประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท

* 2543
ทำการขยายพื้นที่ในโรงงานเป็น 4572 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเครน ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

* 2546
ธุรกิจของ ALLA เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีกเป็น 30 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท

* 2548
บริษัทได้ทำการขยายพื้นที่โรงงาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต จากเดิม 4572 ตารางเมตร เป็น 8242 ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น

* 2549
- ALLA ได้รับการติดต่อจาก ABUS Crane Systems GmbH ประเทศเยอรมัน ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ ABUS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย แต่เนื่องจาก ALLA เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ STAHL อยู่แล้ว คุณองอาจจึงให้บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มาเป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ ABUS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย แทน
- ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 จาก TUV NORD

* 2551
ONVALLA (บริษัทย่อย) ลงทุนซื้อที่ดินเพื่อเตรียมก่อสร้างโรงงานที่จังหวัดปทุมธานี

* 2552
- ALLA ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการด้านอาชีวะอนามัย และความปลอดภัย TIS18001:2001 และ OHSAS 18001:2007 จาก TUV NORD
- ALLA ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 จาก TUV NORD

* 2553
โรงงานของ ONVALLA (บริษัทย่อย) ก่อสร้างแล้วเสร็จมีพื้นที่สำนักงานและโรงงานรวม 8,656 ตารางเมตร

* 2556
ONVALLA ลงทุนขยายโรงงานเพิ่มเติมเพื่อสร้างคลังสินค้าใหม่ สำหรับรองรับสินค้าทั้งจาก ALLA และ ONVALLA

* 2557
- ALLA ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท โดย ALLA ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จึงทำให้บริษัทย่อยเป็นบริษัท
- ALLA มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท และ 225 ล้านบาทตามลำดับ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
- ONVALLA (บริษัทย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติม

* 2558
- ALLA เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท โดยชำระแล้ว 225 ล้านบาท
- ONVALLA เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท
- ALLA ได้แปรสภาพเป็นจาก “บริษัท ออลล่า จำกัด ” เป็น “บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 17 กันยายน 2558 เพื่อเตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

* 2559
- เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 150 ล้านหุ้น จากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 บริษัทเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อว่า ALLA

* 2560
- บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

คนขับรถรับ-ส่งเอกสาร

1. ไปวางบิล-เก็บเงินลูกค้า ตามกำหนดเวลา
2. รับ-ส่งเอกสารให้ลูกค้าและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. นำฝากเงินสด-เช็ค เข้าบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง
4. นำส่งไปรษณีย์ให้ลูกค้าและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. นำส่งภาษีต่างๆ ของกรมสรรพากร
6. นำส่งสินค้าที่มอเตอร์ไซด์สามารถบรรทุกได้ เช่น อะไหล่ ฯลฯ
7. วิ่งงานด่วนกรณีพิเศษ เช่น ส่งแบบด่วน ฯลฯ
8. ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ
9. ปฏิบัติงานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป

สวัสดิการ :
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บริษัทสมทบเพิ่ม 5 %)
2. ปรับเงินประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
3. โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน)
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี ( เพิ่มขึ้นตามอายุงาน )
5. เงินรางวัลตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 , 25 ปี (เริ่มต้นที่ 15,000 - 120,000)
6. ประกันชีวิตกลุ่มพร้อมค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ (100,000 - 200,000 บาท)
7. เบี้ยขยันอัตราก้าวหน้า 500 - 900 บาท/เดือน
8. ชุดยูนิฟอร์ม / อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
9. เงินช่วยเหลือค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (กรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน)
10. ค่าแนะนำพนักงาน (2,000 / คน)
11. ค่าขับรถ 500 บาท ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
12. ค่าชิ้นงาน (เฉพาะฝ่ายช่างเซอร์วิส)
13. ค่าตอบแทนพิเศษวันละ 24 บาท (เฉพาะช่างฝ่ายเซอร์วิส , โครงการ และ QC )
14. ค่าน้ำมัน + ค่าประกันภัยรถยนต์ปีละ 2,000 / 6,000 บาท (เฉพาะบางตำแหน่ง)
15. ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( เฉพาะบางตำแหน่ง)
16. ค่าอาหาร 50-150 บาทต่อวัน ( เฉพาะ พนง.ที่ต้องไปทำงานภายนอก )
17. ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
18. คอมมิชชั่น (เฉพาะ Sales)
19. เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกทำงานค้างต่างจังหวัด)
20. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต และทายาทเสียชีวิต
21. ตรวจสุขภาพประจำปี
22. ของขวัญวันเกิด
23. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. เพศชาย 2. 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. 3.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 4. 4.รอบรู้เส้นทาง กทม.และปริมณฑล (โดยเฉพาะเส้นชลบุรี-ระยอง) 5. 5.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (เพราะต้องขับรถยนต์ในการวิ่งวางบิล-รับเช็ค) 6. 6.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ และตรงต่อเวลา 7. 7.มีความละเอียดรอบคอบ 8. 8.เริ่มงานได้ทันที (พิจารณาเป็นพิเศษ) 9. 9.วันทำงาน : ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สาขาอ่อนนุช 46

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 12/03/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 12/04/2563
เข้าชม : 3 - 403 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา